CRM חינוך- ONO line


עיריית קריית אונו מובילה תפיסה חדשנית של "שירות לתושב" המושתתת על ערכים של שקיפות, זמינות, קהילתיות ושותפות.
העירייה תקדם שירות טוב ויעיל, באמצעים דיגיטליים למען תושבי העיר.
על מנת להנגיש את שירותי אגף החינוך לתושבי העיר, פיתח אגף החינוך את ONO line – מערכת חדשנית, עדכנית וידידותית לניהול פניות התושבים בחינוך בה ניתן להגיש בקשות באמצעות המחשב האישי או הסמארטפון.

בקשה לרישום לשנת הלימודים תשע"ט עקב העתקת מקום מגורים בתוך העיר

טופס זה יוגש על-ידי תושב העיר שהעתיק את מקום מגוריו בתוך העיר

בקשה לרישום לשנת הלימודים תשע"ט עבור תושב חדש או תושב חוץ

טופס זה יוגש על-ידי תושב העיר שהעתיק את מקום מגוריו בתוך העיר

בקשת העברה מבית ספר לבית ספר אחר בעיר

טופס זה יוגש על-ידי תושב העיר שהעתיק את מקום מגוריו בתוך העיר

בקשה לאישור לימודי חוץ לשנת הלימודים תשע"ט

טופס זה יוגש על-ידי תושב העיר שהעתיק את מקום מגוריו בתוך העיר

בקשה לביטול רישום לשנת הלימודים תשע"ט עקב העתקת מגורים אל מחוץ לעיר

טופס זה יוגש על-ידי תושב העיר שהעתיק את מקום מגוריו בתוך העיר

CRM חינוך- ONO line

קריית-אונו היא קהילה לומדת ומלמדת אשר מקדמת למידה חדשנית, מרגשת, יוזמת, חוקרת ופעילה. עיריית קריית אונו מובילה תפיסה חדשנית של "שירות לתושב" המושתתת על ערכים של שקיפות, זמינות, קהילתיות ושותפות. העירייה תקדם שירות טוב ויעיל, באמצעים דיגיטליים למען תושבי העיר.
על מנת להנגיש את שירותי אגף החינוך לתושבי העיר, פיתח אגף החינוך את ONO line – מערכת חדשנית, עדכנית וידידותית לניהול פניות התושבים בחינוך בה ניתן להגיש בקשות באמצעות המחשב האישי או הסמארטפון.